Alapszabály

Beküldve ide: Hírek | 0

A közgyűlés egyik napirendi pontja az alapszabály módosításának megvitatása.
Elkészült egy tervezet. A javasolt módosításokat alább olvashatjátok.
Ha bárkinek bármilyen észrevétele van, örömmel vesszük, ha megosztja velünk.
A módosított alapszabály, valamint a közhasznúsági beszámoló is megtekinthető a közgyűlés előtt, elektronikus és nyomtatott formában egyaránt.

2.§
(3) Az Egyesület székhelye:1158 Budapest, Drégelyvár utca 31. IV/13.
(8) Az egyesület adószáma: 18125232-1-42

9. § Az Egyesület szervei
(3) Az elnök
(4) a titkár
(5) az elnökség esetleges határozata esetén az ügyvezető

10.§ Az Egyesület közgyűlése
(4)A közgyűlés időpontját, helyét és tervezett napirendjét a megrendezést 30 nappal megelőzően, írásos meghívó kiküldésével kell közölni a tagokkal. A meghívónak tartalmaznia kell
a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

13. § A közgyűlés lebonyolítása és határozathozatala
(1) A közgyűlést az elnök nyitja meg, majd a jelenlévő tagok javaslatai alapján a jegyzőkönyvvezetőt és a két jegyzőkönyv hitelesítőt, valamint két szavazatszámlálót kell megválasztani a jelenlévő tagok közül. A tagok bármelyikének javaslatára a közgyűlés levezető elnököt is választhat, ilyen javaslat hiányában az ülést az elnök vezeti. A jegyzőkönyvvezető, a hitelesítők és a szavazatszámlálók megválasztása után az elnökség javaslata alapján, a meghívónak megfelelően szavazni kell az ülés napirendjéről. A fenti kérdésekben a közgyűlés az általános határozathozatali szabályok szerint dönt. A határozatokat  az Egyesület honlapján történő közzététellel kell kihirdetni, az érintettekkel pedig írásban, igazolható módon is közölni kell.
(2) A tagok a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat. A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja,
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(3) Az elnököt, a titkárt, valamint az elnökség további tagjait és a három tagú felügyelő bizottságot a tagság nyílt szavazással választja meg.

14.§ A tisztségviselők megválasztása
(1) A közgyűlés által választott tisztségviselők:
a) az elnök,
b) a titkár,
c) 3 további elnökségi tag,
d) háromtagú felügyelő bizottság;
(4) Az elnökség tagjai:
a) az elnök,
b) a titkár, továbbá
c) az elnökségi tagságra jelölt személyek közül a 3 legtöbb szavazatot kapott jelölt.

15.§ Az elnökség hatásköre
(2) Az elnökség feladata és hatásköre különösen:
a) az Egyesület közgyűlésének összehívása,
b) az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása,
c) a közgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése és a végrehajtás ellenőrzése,
d) az Egyesület pénzkezelési, leltározási, és selejtezési szabályzatának megállapítása és módosítása,
e) az Egyesület zavartalan működéséhez szükséges határozatok meghozatala,
f) az Egyesület adminisztratív feladatainak ellátása,
g) az Egyesület éves programjának kidolgozása, az éves program jóváhagyása,
h) az éves költségvetés és a beszámoló tervezetének elkészítése,
i) az Egyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz, testedzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése,
j) az elnök által kötött megállapodások jóváhagyása,
k) döntés az 1.000.000 Ft összeget elérő vagy meghaladó kötelezettségvállalásról, illetőleg kifizetésről,

16.§ Az elnökség tagjai
(6) Az elnök, a titkár, valamint az elnökségi tag megbízatása megszűnik a négy éves időtartam leteltével. Ha a mandátum lejártáig nem sikerül új elnököt, titkárt,  illetőleg elnökségi tagokat választani a közgyűlés összehívásának joga az elnökséget a mandátum lejártát követően is megilleti, és az elnökség haladéktalanul köteles intézkedni a közgyűlés összehívása iránt.
(7) Az elnök, a titkár, valamint a többi elnökségi tag tisztsége megszűnik az érintett halálával.
(8) Az elnök, a titkár, valamint az elnökségi tag tisztsége megszűnik az érintett cselekvőképtelenné válásával.
(9) Az elnök, a titkár, valamint elnökségi tag az elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozatával tisztségéről bármikor indokolás nélkül lemondhat.
(10) A közgyűlés az elnököt, a titkárt, valamint az elnökségi tagot visszahívhatja.

20.§ Az Egyesület elnöke és titkára
(1) Az Egyesület legfőbb tisztségviselői az elnök és a titkár. Az elnök és a titkár az elnökség, valamint – ha az elnökség ügyvezetőt nevez ki – az ügyvezető közreműködésével irányítják és felügyelik az Egyesület tevékenységét.
(2) Az elnök és a titkár feladata és hatásköre:
a) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése,
b) az Egyesület hivatali, adminisztratív és gazdasági munkájának irányítása,
c) az Egyesület képviselete,
d) az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának felügyelete,
e) az Egyesület munkájának figyelemmel kísérése,
f) a hírközlő szervek tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről,
g) utalványozási jogkör gyakorlása bármely elnökségi taggal együttesen,
h) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, illetőleg az Egyesület egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe,
i) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
(3) *Az elnök – akadályoztatása esetén – képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Egyesület más elnökségi tagjára is átruházhatja.*
(4) Az elnök és a titkár az Egyesület hatékony működése érdekében folyamatosan együttműködnek, és törekednek arra, hogy az Egyesületet egyetértésben vezessék. Mindkét tisztségviselő általános és önálló képviseleti joggal rendelkezik.

20/A. § Az ügyvezető
(1)  Az Egyesület elnöksége határozott, vagy határozatlan időtartamra ügyvezetőt bízhat meg, aki feladatait munkaviszony, vagy megbízási jogviszony keretében látja el.
(2) Az ügyvezető – az elnökség határozata alapján bármely olyan feladatot elláthat, melyet az alapszabály az elnök és a titkár feladatkörébe sorol. Az ügyvezető megbízásáról rendelkező határozatában az elnökség arról is rendelkezhet, hogy az ügyvezető részére képviseleti jogot biztosít, mely akár általános és önálló is lehet.
(3)  Az ügyvezető megbízatásának megszűnésére az elnök megbízatásának megszűnésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a megbízatás – visszahívás helyett – az elnökség erre irányuló határozatával szüntethető meg oly módon, hogy ez esetben az ügyvezetővel az ügyvezetésrelétesített megbízási, vagy munkaviszonyt is meg kell szüntetni, e jogviszony megszüntetése az ügyvezetői megbízatás megszűnését is jelenti. Határozatlan idejű megbízatás esetén az ügyvezető mandátuma – értelemszerűen – nem szűnik meg határozott időtartam lejártával. Az ügyvezető tisztségéről akként mondhat le, hogy – a vonatkozó jogszabályok betartásával – az Egyesülettel fennálló megbízási vagy munkaviszonyát megszünteti.

22. §
(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
(5) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

23.§ Az Egyesület jogi személy, amelyet az elnök, a titkár, valamint – amennyiben az elnökség ilyen tisztségviselőt nevez ki – az ügyvezető  önállóan képvisel.

25. §
(1) Az Egyesület megszűnhet jogutódlással és jogutód nélkül.
(2) Az Egyesület megszűnésére a Ptk. 3:48. §,-a 3:83-85. §-ai és a civil törvény 9-10/F. §-ainak megfelelően kerülhet sor.

Oszd meg másokkal is!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük